Döksan


SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş. olarak; sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Bu politika Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Hedefimiz, kurum bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza iletişim kanalları aracılığı (intranet, e-posta grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize resmi web sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için gerekli ortam oluşturulur. Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

·       Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

·       Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

·       Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

·       Etik İş Davranışı

·       Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

·       Sağlık ve Güvenlik

·       Paydaşlarla Bağlılık

·       Yabancı Uyruklu Çalışanlar

·       Dinlenme Günleri ve Tatiller

·       İşe Alma ve İstihdam

·       İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)

·       Disiplin

·       Çevrenin Korunması

Bu politikada yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulanır.

 

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Kurumumuzda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği asgari yaş dikkate alınır.

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

Kurumumuz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü istismarın olmadığı bir kurum olarak süreçlerini muhafaza etmektedir. Kurumumuz için çalışan seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi, envanter sonuçları gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

4. Etik İş Davranışı

Kurumumuz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. doksanisilislem.com  resmi web sitesinde etik ihlali bildirimi ile ilgili politikasını yayınlamış ve etik ihlali bildirimleri için çalışanlarına/müşterilerine bildirim yapma imkanı tanımıştır.

5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Kurumumuz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına uygun ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar sunar. 

6. Sağlık ve Güvenlik

Kurumumuz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

7. Paydaşlarla Bağlılık

Kurumumuz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede davranır.

8. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Kurumumuzda, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar. İşin niteliğine göre çalışma günleri farklılık göstermektedir.

10. İşe Alma ve İstihdam

Kurumumuzda işe alım ve yerleştirme faaliyetleri Grup İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Yıllık iş planları ve hedefler doğrultusunda oluşturulan bütçe kapsamında belirlenen açık pozisyonlar, yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam edilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Kurumumuz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” veya koşula göre “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.

12. Disiplin

Kurumumuz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla “Disiplin Yönetmeliği”nde belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

13. Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya azaltacak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.


RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç

şvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

şvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları)

kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesine katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın

ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Etik Kurul, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının yönetilip, yürütülmesi için görevlendirilmiştir. Üyeleri;

Ahmet Gençler (İcra kurulu Başkan Yardımcısı)

Bircan Akpınar (İcra kurulu Başkan Yardımcısı)

Halis Günay (Üretim Direktörü)

Ayşe Erkan ( Arge Direktörü)

Nesrin Topuz (Kalite Direktörü)

Zeynep Koser (Pazarlama ve Satış Direktörü)

Yusuf Ertaş (Mali İşler Direktörü)

Berkan Aslan (Yönetim Sistemleri Direktörü)

 

Yolsuzluk,bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak bir nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

şvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması,hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

şvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

şvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Etik Kurul kendi görev alanlarında Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurula bildirmek

ile sorumludur.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde sözkonusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlarayer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

 

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

şvet veya yolsuzluk aracılığıyla Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi’nde yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulmasıgerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi’ nin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurulun onayından geçmiştir.

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi İş Etiği Kuralları’nda yer alan prensipler geçerlidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi ‘nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

şvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi çalışanlarına duyurulmuş ve web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Bölüm Yöneticileri ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi’ne hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Etik Kurula iletilmelidir. Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi’ne hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Etik Kurula yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurul’un yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurula iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul’unca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

 

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların etik yürürlükteki sözleşmelerin Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.


ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı, Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş’nin (Şirket) sunmuş olduğu hizmet ve faaliyetleri çerçevesinde müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranmasını sağlamak; bu doğrultuda müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını belirlemek ve yönetmektir.

Bu Politika, Şirket’in yetkili olduğu her bir hizmet ve faaliyet için müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları, bu durumların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri belirlemekte ve bunların güncelliğini sağlamaktadır. 

2.SORUMLULUK

Şirket’in yöneticileri, çalışanları, ortakları ve bu sayılan taraflarla müşterilerimiz arasında ya da müşterilerimizin kendi aralarında oluşabilecek çıkar çatışmalarının belirlenmesi, önlenmesi ve yönetilmesi için, Şirket’in büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere uygun bir politika oluşturmakla ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

Şirket’in tüm personeli ve ilgili kişiler, bu Politika ile düzenlenmiş kurallara uygun hareket etmek zorundadır.

3.TANIMLAR

Şirket : Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş

Politika : Çıkar Çatışmaları Politikası

Çıkar Çatışması : Şirketin amacını ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirmesini etkileyen ya da etkileyebilecek kişisel menfaat oluştuğunda ortaya çıkar.

4.ÇIKAR ÇATIŞMASINA YOL AÇABİLECEK OLASI DURUMLAR

Şirketimiz; müşterilere hizmet ve faaliyetler sunulması sürecinde müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları tespit etmek için, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerin,

 • Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacakları,
 • Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde edecekleri,
 • Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde edecekleri,
 • Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edecekleri durumları dikkate alarak hareket eder.

Şirket tarafından hizmet ve faaliyetlerin sunulması sürecinde ortaya çıkabilecek tipik çıkar çatışmaları örnekleri aşağıda listelenmiştir:

 • Bir işlemde hem alıcı hem de satıcı olunması,
 • Şirketin veya çalışanların, bir müşteriden bağımsızlığını ve dürüstlüğünü etkileyebilecek bir hediye kabul etmesi,
 • Yöneticilerin müşteri şirketlerinin yönetim kurulu ve/veya komitelerine katılması
 • Çalışanların müşterilere uygun olmayabilecek karmaşık ürünleri satmaları koşuluyla ödüllendirilmeleri,
 • Maddi çıkarları olan müşterilerin çıkar  çatışması,
 • Belirli müşterilerin emirlerinin diğer müşterilerden öncelikli olarak gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanlar, aile fertleri, dostları veya ilişkide bulunulan müşteri ve tedarikçiler dâhil diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. İstisnai haller Şirket’in bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Şirket çalışanları, yakın aile fertlerinin rakip şirketlerde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdır.
 • Şirket çalışanları, doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” statüsünde çalışmalarda bulunamaz, rakip ya da şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz ve her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışamaz.
 • Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları, herhangi bir şirkette yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapmaları Şirket’in yazılı onayı ile olasıdır.
 • Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine kullanarak Şirket’ zarar vermesi kabul edilemez. Satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
 • Çalışanlar şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alamaz ve ödünç para ve/veya mal/hizmet veremez.
 • Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.
 • Şirket personeli, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan Şirket’i yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez ve veremez.
 • Şirket çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul edemez, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunamaz.
 • Şirket çalışanları rüşvet vermek/almak ve rüşvet sayılabilecek ya da buna benzer konusu suç teşkil eden bir eylem içinde yer alamaz.
 • Şirket çalışanları rekabet ve haksız rekabete ilişkin yasalara uyar ve görevleri esnasında, rakip kuruluşlar ve bunların hizmetlerine yönelik olumlu ya da olumsuz görüş belirtmez.
 • İşe alma kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, birinci ve ikinci dereceden akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını Şirket’in izni ve bilgisi haricinde işe alamaz.
 • Şirket çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak çalışma saatleri dışında şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması yaratmamak, şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanmamak, çalışma arkadaşlarının zamanını almamak ve çalışma yerinde faaliyetlerde bulunmamak kaydıyla politik faaliyetlerde bulunabilir. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması ancak Şirket Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı ile mümkündür.
 • Çalışanlar Şirket’in Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadan şirket faaliyetleri ile ilgili konularda konuşmalar yapamaz, profesyonel yazılar yazamaz.
 • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak Şirket’in Yönetim Kurulu’nun yazılı onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.
 • Çalışanlar Şirket’in varlık ve kaynaklarını şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar.
 • Çalışanlar şirket kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak ya da ele geçirerek “hile yaparak” haksız kazanç sağlayamaz.
 • Şirket faaliyetlerinden herhangi birinin kara para aklama gibi yasal olmayan işlerde kullanılmasını, çalışanlarının bu tür işlere aracılık etmesini kesinlikle yasaklar
 • Şirket varlıkları, imkânları ve personeli şirket dışında kullanılamaz, yöneticiler şahsi işleri için çalışanları ve şirket araçlarını görevlendiremez.
 • Çalışanlar, görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri, kendi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmaz ya da kurumun veya müşterilerin zarar görmesine yol açmazlar.

5.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket’in hedefine en verimli biçimde ulaştırılmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır;

 • Personel arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli olan ortam ve şartları sağlamak,
 • Personele piyasa ve Banka bütçe olanakları doğrultusunda günün koşullarına göre yeterli ücret ve özlük hakları sağlamak,
 • Şirketin hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan işin niteliğine göre uygun yetkinlikte insan kaynağını temin etmek,
 • Bir üst ünvana yükselmek için gerekli koşulları sağlayan personele, kariyer imkânları sunmak,
 • Personelin görüş ve önerilerini ifade edebileceği iletişim kanallarını açmak,
 • Personelin ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışmak, kurum kültürünün paylaşılmasını ve kuruma bağlılığı sağlamak,
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,
 • Başarılı olan personelin ödüllendirilmesini sağlamak,
 • Sektör araştırmaları yapıp, gerektiğinde yönetimi bilgilendirmek,
 • Personeli yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirecek bir iş ortamı sağlamak,
 • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamaktır.

6.ÇIKAR ÇATIŞMALARININ BELİRLENMESİ VE YÖNETİLMESİ

Şirketimiz, çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda takip edilecek prosedürleri, Şirketin büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere uygun olarak belirlemekte ve bunların güncelliğini sağlamaktadır.

Şirketimiz özellikle aşağıdaki konularda etkin tedbirler almış ve prosedürler oluşturmuştur:

     Şirketin organizasyon yapısı, personelin görev yerleri ve karar alma süreçleri, çıkar çatışmalarını en aza indirecek şekilde oluşturulmuştur.

 • Şirket personelinin görev, yetki ve sorumlulukları çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde yazılı olarak belirlenmiş ve kendilerine teslim edilmiştir.
 • Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda müşterilere piyasadaki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak şekilde adil muamelede bulunulması sağlanmıştır.
 • Müşteri şikâyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine ilişkin şeffaf ve etkin prosedürler oluşturulmuştur.
 • Çıkar çatışmasına konu olan birimlerinde çalışanların performans ve ödüllendirme kriterleri ile ücretlendirilmesine dair esaslar belirlenmiş ve kendilerine duyurulmuştur.

      Çıkar çatışmalarının tespiti ve yönetilmesini sağlamak amacıyla müşteri bilgileri, emir, talimat ve işlemler, mevzuata uygun yöntemlerle kayıt altına alınmakta ve kayıtların saklanmasısağlanmaktadır.

 • Şirketin taraf olduğu işlemlere konu olan hukuki metin ve sözleşmelerin çıkar çatışmalarına ve gizli bilginin suistimaline olanak vermeyecek şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.
 • Şirket içinde bilgi akışının önlenmesi amacıyla, personelin sistem erişim yetkileri, çalıştıkları birimlere ve görev tanımlarına uygun olarak oluşturulan rol şablonları doğrultusunda verilmektedir. Paylaşılan bilginin bir ya daha fazla müşterinin çıkarlarına zarar verme ihtimali bulunduğu durumlarda, çıkar çatışması riski bulunan faaliyetleri yapan ilgili kişiler arasında bilgi paylaşımı engellenmiştir.
 • Şirket İç Denetimi, çıkar çatışmaları politikası ve ilgili politika ve prosedürlerin uygulanması ile çıkar çatışmasına konu olan birimler ve bu birimlerde çalışanların gözetim ve denetiminden sorumludur. İç Denetim tarafından tespit edilen bulgular, Yönetim Kurulu ve üst yönetim ile paylaşılarak gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

Tüm Personel, çıkar çatışmalarına neden olabilecek durumlardan kaçınmak; “Çıkar Çatışmaları Politikası”na ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hareket etmek ve bu politikalar uyarınca, olası çıkar çatışması vakalarını tespit edip bunları yönetmekle yükümlüdür.

Personel, potansiyel ya da gerçekleşmiş bir çıkar çatışmasını veya bir durumun çıkar çatışmasıyla ilgili olup olmadığına dair herhangi bir şüphesinin olması halinde bu olayı, derhal yöneticisine ve iç denetim birimine bildirir ve çıkar çatışması yaratabilecek tüm kişisel veya profesyonel ilişkileri ve maddi işlemleri konusunda bilgi verir.

Tespit edilen çıkar çatışmaları, iç kontrol sisteminin ve alınan tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili yöneticiler tarafından incelenir, kayıt altına alınır ve gerekli hallerde alınması planlanan ek tedbirler hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.

7.MÜŞTERİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda veya Şirket, kendisi ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriyi bilgilendirir.

Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda hizmet verdiği kişilere piyasadaki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak şekilde adil muamelede bulunarak bu hususlarda hizmet verdiği müşteriyi bilgilendirir.

8.MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ

Müşteri, şirketin hizmet sunumu sırasında karşılaştığı uygunsuzlukları; elektronik posta, mektup, faks veya yazılı başvurusu ile iletir. Müşteri eğer sözlü şikâyette bulunmuşsa şikâyetlerin incelenebilmesi için yazılı hale dönüştürülmesi talep edilir, müşterinin yazılı şekilde inceleme talebi bulunmamakta ısrar ettiği durumda şikâyetin iletildiği çalışan yazılı hale getirerek üst yöneticisine iletir. 

9.YÜRÜRLÜK

 

9 (Dokuz) maddeden oluşan işbu Politika,  Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 17.07.2023 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

 


İSTİHDAM POLİTİKASI

Aktif istihdam politikaları uygulamaları; kamu ve özel istihdam hizmetleri, mesleki eğitim programları, sübvansiyonlu istihdam programları, girişimciliği teşvik ve gençlere yönelik programlar şeklinde sıralanabilir. Bu programlar arasında mesleki eğitim ayrı bir öneme sahiptir. İşsizlikle mücadelede eğitim yoluyla işsizlerin ve işsiz kalma riski altında bulunan çalışanların beceri düzeyleri yükseltilerek istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim sadece bireylerin becerilerini arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda bireylerin piyasalar arasında daha hareketli hale gelmelerini sağlayarak yapısal işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

 

 Küresel rekabet, verimliliği artıran ve gelişen teknolojiler, işgücü piyasasında eğitimli, çoklu beceriye sahip, kalifiye işgücüne gereksinimi artırmıştır. Bu nedenle işgücünün yalnızca tek bir alanda eğitimi artık yeterli olmamakta, bunun yerine değişen işgücü piyasasının gereklerine kısa sürede uyum sağlayabilecek niteliklere sahip işgücünün yaşam boyu eğitimi öngörülmektedir. Aktif istihdam politikamız, uzun süredir işsiz olanların yanı sıra, eğitimsiz işçiler ve tekrar tekrar işsiz kalarak sadece kısa süreli çalışma imkânı bulabilen gençler gibi grupların istihdamını arttırarak sosyal eşitliğe katkıda bulunmayı amaçlamakta ve ekonominin duraklama dönemlerinde istihdamı istikrarlı kılıp, genişleme dönemlerinde ise emek piyasaları ile ilgili darboğazları gidermektedir.

 


ETİK, ADİL TİCARET, UYGUNLUK VE DOĞRULUK POLİTİKASI

• Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla olan tüm ticari faaliyetlerimizde ilgili yasalara uygun hareket etmeyi,

• Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek amacıyla tüm ulusal yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirmeyi,

• Gerek şirket içi sözlü ve yazılı raporlama işlemlerinde gerekse de kamuya yansıyacak sözlü ve yazılı beyanlarda gerçeğe uygun ifadeler kullanmayı,

 • Metinler, raporlar, mali tablolar, harcama kayıtları ve diğer tüm içerikteki evrak üzerinde herhangi bir manipülasyon (tahrifat) yapmamayı,

 • Tüm paydaşlarımıza dürüst davranmayı ve doğru bilgiler paylaşmayı taahhüt ederiz.

• Tüm çalışanlarımız; 

ü  Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalı, sorumluluklarını yerine getirirken şirketimizin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalı,

ü   Isıl işlem ve diğer sektörlerde yer alan kurumlar hakkında itibar kıracak ve spekülasyona yol açacak yorum ve /veya beyanatta bulunmamalı,

ü  Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamamalı,

ü  Görevleri ile ilgili konularda devlet, devlete bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından konulmuş ve konulacak olan kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalı,

ü   Çalışma şartlarının düzenlenmesi, iş disiplininin korunması ile ilgili olarak çıkarılacak emir, yönetmelik, prosedür ve talimatları günü gününe takip edip incelemeli ve bunlara uygun davranmalı,

ü  Kurumumuzda kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve genel ahlak ile toplumda kabul görmüş ahlaki davranışlara aykırı davranmamalıdır. 

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş. üst yönetimi Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası’nın hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.